Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.พ. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดเแปลง/รื้อถอน,การขออนุญาตขุดดินและถมดิน
26 ม.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 ม.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ
08 ม.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือบริการประชาชนด้านภาษี ปี 2563
30 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
15 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
01 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
05 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ มาตรฐานบริการประชาชน
01 มี.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือปฏิบัติการจัดการการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
03 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.ราวต้นจันทร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th