Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มี.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
20 ก.พ. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
10 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
05 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปี พ.ศ.2566
30 ธ.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 ธ.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
07 มี.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
27 ม.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
04 พ.ย. 2564 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565
08 ต.ค. 2564 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่บนความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th