Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนบุคลากร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.พ. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
01 ก.พ. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
09 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
09 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
05 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
05 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
05 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม อบต.ราวต้นจันทร์
05 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
29 ธ.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
07 ต.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th