Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ก.ย. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2566
03 ส.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงและเบี้ยผู้พิการอายุประจำเดือน กรกฏาคม 2566
14 ก.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูล ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
04 ก.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
04 ก.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
29 มิ.ย. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน มิถุนายน 2566
31 พ.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
03 เม.ย. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ อบต.ราวต้นจันทร์ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
21 ก.พ. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
15 ก.พ. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th