Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.พ. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
15 ก.พ. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด
10 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 ต.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 ต.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3
12 ต.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 ก.ย. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองปีงบประมาณ2566
28 ก.ย. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายปีงบประมาณ2566
27 ก.ย. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางปีงบประมาณ 2566
07 ก.ย. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th