Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 2566)  
อบต.ราวต้นจันทร์ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพฤติกรรมทางจริยธรรมของข... (03 เม.ย. 2566)  
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (21 ก.พ. 2566)  
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด (15 ก.พ. 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด... (10 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุเ... (28 ต.ค. 2565)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 (20 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อ... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองปีงบประมาณ2566 (29 ก.ย. 2565)
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายปีงบประมาณ2566 (28 ก.ย. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางปีงบประมาณ 2566 (27 ก.ย. 2565)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (07 ก.ย. 2565)
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 2565 สมัยที่ 2 (18 ก.ค. 2565)
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20 เม.ย. 2565)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ก.พ. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้... (18 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประเภทนักบริหารท้องถิ่... (18 ม.ค. 2565)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้น... (12 ธ.ค. 2564)
แผ่นพับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ (12 ธ.ค. 2564)
Responsive image

ประชาคมเพิ่มแผนพัฒนาท้องถ... (16 มี.ค. 2566)  

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้า... (27 ก.พ. 2566)  

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้า... (27 ก.พ. 2566)  

สวนมีเขียว ครั้งที่ 3 (15 ก.พ. 2566)

โครงการอบรมเพื่อลดและแก้ไ... (08 ก.พ. 2566)

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม N... (03 ก.พ. 2566)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ... (12 ต.ค. 2565)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (12 ต.ค. 2565)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ... (03 ต.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป... (07 ก.ค. 2565)

โครงการให้ความรู้ทางการเก... (30 มิ.ย. 2565)

รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซี... (15 มิ.ย. 2565)

กิจกรรม"การประกาศจังหวัดส... (05 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน"วัน... (31 พ.ค. 2565)

กิจกรรมรณรงค์ไม่รับของขวั... (04 ก.พ. 2565)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ... (01 ก.พ. 2565)

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนต... (28 ธ.ค. 2564)

วันคนพิการสากล วันที่ 17... (17 ธ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง... (18 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ย... (08 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (09 มิ.ย. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองกะพ... (23 พ.ค. 2566)  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองกะพี้ หมู่ที่ ๑ เช... (28 เม.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรีย... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนน... (30 ส.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-biddingโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนนส... (30 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านแม่พลอย หม... (26 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายหนองตาเพ็ง หมู่ที่ ๗ บ้าน... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายนาตากุล หมู่ที่ ๕ บ้านวัง... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านแม่พลอย หมู่ที่ ๔ บ... (18 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนนสาย สท.ถ.68-006... (18 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนนสาย สท.ถ.68-003 ... (18 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายนาตากุล หมู่ที่ ๕ บ้านวังไฟไหม้ ตำ... (17 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายหนองตาเพ็ง หมู่ที่ ๗ บ้านนาหลุก ตำ... (17 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกว้าวยอดหัก หมู... (02 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายสนม พ... (02 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านป่า... (02 พ.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกว้าวยอดหัก หมู่ที่ ๔ บ้... (19 เม.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายสนม พรมสอน หมู... (19 เม.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
สอบถาม (16 มี.ค. 2566)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th