Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน... (29 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ... (28 ธ.ค. 2560)  
การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 (25 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.บ.ท. ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (14 พ.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร... (19 ต.ค. 2560)
ประวัติความเป็นมา ไม้กวาดดอกหญ้า (29 มิ.ย. 2560)
ประวัติความเป็นมาตลาดนัดค้าวัวกอนโด (29 มิ.ย. 2560)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (29 มิ.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ อบต.ราวต้นจันทร์ (29 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบไ... (16 ก.พ. 2560)
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 (03 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 (04 ธ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (11 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการท... (11 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงา... (06 ต.ค. 2559)
การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 (02 มิ.ย. 2559)
โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี 2559 (26 พ.ค. 2559)
โครงการจัดประชุมประชาคมประจำปี 2558 (26 พ.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการซ่อมผิวจราจร Aaphaltic Concrete หมู่ 4-5 (27 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (29 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (02 พ.ค. 2561)  

โครงการส่งเสริมความรู้สิท... (26 เม.ย. 2561)  

โครงการควบคุมและป้องกันกา... (18 เม.ย. 2561)  

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (21 มี.ค. 2561)

โครงการเข้าค่ายธรรมะส่งเส... (20 มี.ค. 2561)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพช... (05 มี.ค. 2561)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (13 ม.ค. 2561)

กิจกรรมปั่นเพื่อส่งเสริมก... (02 ก.ย. 2559)

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องปร... (02 ก.ย. 2559)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (06 ต.ค. 2558)

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและ... (06 ต.ค. 2558)

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมด... (06 ต.ค. 2558)

กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแว... (06 ต.ค. 2558)

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (06 ต.ค. 2558)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการ... (06 ต.ค. 2558)

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องก... (06 ต.ค. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (17 มี.ค. 2557)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (04 ก.พ. 2556)

กิจกรรมแห่เทียน 1 สิงหาคม... (15 ส.ค. 2555)

กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำ... (15 ส.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (26 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายคลองแม่พุก หมู่ท... (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายป่าแดง หมู่ที่ 6... (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายพิง สุธรรมมา หม... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอิน อินชุ่ม หมู่ท... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเรียนวังไฟไหม้ หม... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านตลุก ถนนสายบ้านนายบ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโชติ (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายเห้า หมู่ ๑ บ้านค... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายกังวาลย์ หลวงนุช ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านหนองตาโชติ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านหนองตาโชติ (18 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง... (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) สายดอนถั่วแปบ หมู่ที่... (06 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) สายดอนถั่วแปบ หมู่ที... (06 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดสระน้ำ บ้านตลุก... (11 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (11 ม.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านตลุ... (14 ธ.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร... (14 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th